Informācija pircējam


Preču apmaiņa
14 dienu laikā pēc preču saņemšanas Jūs varat nelietotu preci apmainīt, nosūtot to oriģinālajā iepakojumā. Būsim pateicīgi, ja norādīsiet atpakaļsūtīšanas iemeslu. Preces defekta gadījumā norādiet šī defekta veidu. Preču apmaiņas gadījumos klientam netiek izmaksāta preču piegādes maksa. SIA “PAkom” kompensē piegādes un atpakaļsūtīšanas izdevumus tikai gadījumos, ja precei ir defekts.
Preces maiņa notiek pret noliktavā esošu līdzvērtīgu preci.
Lūdzu, ņemt vērā, ka ar atlaidi pasūtītas preces sūtot atpakaļ vai apmainot pret lētāku preci, pasūtījuma vērtība samazinās un ja atlaides vai piedāvājuma nosacījumi vairs netiek izpildīti, tad atlaide zaudē savu spēku un tiek atskaitīta no naudas par atpakaļ atdoto preci.
Veicot apmaiņu, vienmēr saglabājiet garantijas dokumentu-pavadzīmi vai izsniegto čeku/kvīti.
Preču atdošana atpakaļ un maksa par atpakaļ atdoto preci
Jums ir tiesības atteikties no preces 14 dienu laikā, sākot no preces saņemšanas brīža. Iesākām preci atdot atpakaļ oriģinālajā iepakojumā. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota.
Šajā gadījumā Klienta pienākums ir 7 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci SIA “PAkom”. Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes saglabāšanu.
Preču atdošanas izdevumus sedz pircējs. SIA “PAkom” kompensē piegādes un atpakaļsūtīšanas izdevumus tikai gadījumos, ja precei ir defekts.
Veicot apmaiņu vai atpakaļatdošanu, pārvadājuma risku uzņemas Pircējs.
Vienmēr saglabājiet garantijas dokumentu-pavadzīmi vai izsniegto čeku/kvīti.
Personas dati
Mēs izmantojam Pircēja personas un adreses datus, lai nosūtītu preces un reklāmas materiālus. Veicot pasūtījumu, pircējs piekrīt savu personas datu apkopošanai, izmantošanai un cita veida apstrādei atbilstoši SIA “PAkom” pasūtīšanas noteikumiem. Personas datu apstrādes mērķis ir pirkuma līguma izpilde un savstarpējā sadarbība.